"Sun Europarts"

is committed to never stop improving our ability

จากปี พ.ศ. 2547 ที่ บริษัท ซันยูโรพาร์ทส์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพราะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ของตลาดอะไหล่รถยุโรปเพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถโดยสาร และรถบรรทุกว่ายังมีขนาดเล็ก และจำกัด รวมถึงการมองเห็นอัตราการเจริญเติบโตของรถในกลุ่มนี้ จึงเป็นที่มาของ บริษัท ซันยูโรพาร์ทส์ จำกัด ในวันนี้